Skriv for Bøygen

Har du et forslag til artikkel eller tekst setter vi stor pris på å høre fra deg. Vi oppfordrer også sterkt til å bidra med kritikk av nyere litteratur, også utenlandsk.

Send ditt bidrag eller forslag til:
boygen.bidrag@gmail.com

Vi vil helst motta tekst elektronisk i word-fil. Redaksjonen er ikke ansvarlig for innsendte manus, så send ikke det eneste eksemplaret du har av teksten din.

Bøygens retningslinjer for faglitteratur:

— Bøygen tar imot fagtekster fra to til ti sider, med en makslengde på 5000 ord.

— Vi foretrekker filformat som .doc, .docx eller lignende.

— Bruk skrifttype Times New Roman, 12-punkts skriftstørrelse, halvannen linjeavstand.

— Overskrift og mellomoverskrifter markeres med fet skrift.

— Vi bruker referansestilen Chicago fotnoter (Chicago A). Fotnotene skal være skrifttype Times New Roman og skriftstørrelse 9 eller 10. Les mer om referansestilen på: https://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/chicago-fotnoter/

— Kortere sitater inkluderes løpende i teksten. Bruk « og » som sitattegn. Sitater som går over 3 linjer eller mer, markeres med innrykk og enkel linjeavstand, uten sitattegn.

— Avsnitt markeres med linjeskift og innrykk.

Når vi mottar førsteutkast av teksten, vil vil sammen med forfatteren gå inn i en redigeringsprosess, hvor redaksjonen leser korrektur og kommer med tilbakemeldinger på teksten. Denne redigeringsprossessen fullføres ca to uker etter innsendingsfrist.

Bøygen drives frivillig av studenter, og derfor har vi dessverre ikke mulighet til å gi honorar for bidragene vi får inn.

Bøygens retningslinjer for skjønnlitterære tekster:

I forbindelse med en fornyet satsing på skjønnlitterære bidrag i Bøygen ønsker redaksjonen å orientere om den nye prosessen for utvelgelse av tekster, samt gi noen enkle råd til aspirerende bidragsytere om hvordan man kan komme på trykk i Bøygen.

Alle innsendte bidrag vil bli lest igjennom av minst to redaksjonsmedlemmer, og det er redaksjonens mål å gi en begrunnet respons til alle henvendelser såfremt kapasitet tillater dette. Bidrag redaksjonen anser som lovende blir deretter sendt videre til kommentar/bearbeidelse med det overordnede mål å publiseres i bøygen eller på våre nettsider. Like fullt tar redaksjonen forbehold om å kun benytte seg av bidrag som etter en konstruktiv prosess mellom redaksjon og bidragsyter ender opp i et produkt vi anser som egnet for publikasjon. I den forbindelse kan det være nyttig å notere seg følgende:

— Jo tidligere vi mottar ditt bidrag, jo bedre

Det er sjelden mer enn tre uker mellom deadline og den datoen bøygen skal brekkes ferdig og sendes i trykken. Det betyr at bidrag redaksjonen anser som lovende noen ganger forkastes fordi de rett og slett er for uferdige til at de kan bearbeides til en ferdig tekst innen den korte tidsfristen. Med andre ord: Bidrag som i utgangspunktet er mangelfulle, men interessante, har en større sjanse til å komme på trykk om vi i redaksjonen kan avse tid til å arbeide med dem. Send derfor inn bidrag så fort som mulig.

— Foreta din egen kvalitetsvurdering

En av de største bjørnetjenestene innsendere gjør seg selv når de leverer sine bidrag til bøygen er å sende større samlinger av dikt og/eller tekstlige fragmenter. Redaksjonens kommentararbeidere mottar såpass mange potensielle bidrag til hvert nummer at de hverken har lyst eller tid til å lete gjennom et mylder av assosiasjonsdikt og skriveøvelser for å se om det kanskje finnes noe som kan være passende. Foreta en kritisk seleksjon når du sender inn. Vi vil mye heller ha to gode, bearbeidede dikt, enn femten middelmådige.

— Prøv å knytte det opp mot tema

Hvert nummer av bøygen har et nytt tema med en påfølgende utlysningstekst som kan finnes både på våre nettsider og på facebook. Det er redaksjonens ønske å skape et helhetlig uttrykk i hver utgave av bøygen, og derfor er relevans med hensyn til tema en viktig faktor som spiller inn når vi velger hvilke bidrag som skal på trykk.

— Skriv for et publikum

Hovedkriteriet redaksjonen legger til grunn for sin utvelgelse av bidrag, er hvorvidt de er interessante å lese. Vi ønsker at de skjønnlitterære tekstene som havner på trykk skal formidle noe og skape en respons hos et publikum. Ta høyde for dette.